Contact person

West Bengal, Bihar, Assam, Jharkhand - Mr. Sufiul Haque : +91 - 9434061860

Punjab - Mr. Kamal Preet Singh : +91 - 9780026633

Haryana, Uttar Pradesh , Uttarkhand - Mr. Sanjay Singh : +91 - 8400999200

Madhya Pradesh - Mr. Nitin Somkuwar : +91 - 8087260484

Odisha - Mr. Asish Kumar Sahu : +91 - 9777179672

Chhattisgarh - Mr. Nagesh Thripathi : +91 - 8318775980

Karnataka, Kerala, Gujarat - Mr. Veeresh Nagaraj : +91 - 9840367598

Tamil Nadu , Andhra Pradesh - Mr. Saravanan Kalyanasundaram : +91 - 9952584042

Telangana - Mr. Venkata Subramaniam : +91 - 7010981095

Maharashtra - Mr. Sagar Chavan : +91 - 8925166624

HO-Chennai - Admin & Communications - Mr. Lokesh Babu : +91 - 9840365198

For price details

For more details